Welcome to www.miteam.com by adidas

mi Team enables you to create your own team wear by choosing from numerous product types, hundreds of color combinations, materials, and personalizing them by applying names and numbers to the kit.

Please note, that you have been re-directed to mi Team from our partner retailer's site. Any personal data such as name, email, gender, and delivery information might be collected by adidas for shipping purposes and marketing campaigns.

The mi Team website enables you to design your team kit, customize it, and add names and number to your kit, but must ultimately be ordered and purchased by the retailer to which you have been re-directed by. This is done by assigning your order within the 'My Account' section of our site. Our site contains recommended retail price set by adidas, but the final cost, transaction and contract will be determined and agreed with the mi Team Retail Partner. For more information on customizing your kit, and placing an order, please visit our Help section.

We hope you enjoy creating your own mi Team products.

Proceed to mi Team

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Stránky https://www.miteam.adidas.cz/ provozuje adidas International Marketing B.V., společnost registrovaná v Nizozemsku pod identifikačním číslem 34122362, se sídlem Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nizozemsko (dále jen „Provozovatel“). Společnost adidas AG je mateřská společnost skupiny adidas Group, která zahrnuje několik přidružených společností, mimo jiné adidas International Marketing B.V.

 1. Jak rozumět těmto podmínkám užívání
  1. Tyto podmínky užívání (tyto „Podmínky“) popisují, jakým způsobem můžete vstupovat na Webové stránky a užívat je.
  2. Jistá slova a sousloví užívaná v těchto Podmínkách mají specifický význam (jsou známa pod označením „definované termíny“). Tyto definované termíny poznáte podle toho, že začínají velkým písmenem (a to i v případě, že nestojí na začátku věty). Kdykoli je definovaný termín užit, má význam vymezený v oddílu těchto Podmínek, kde byl definován (tyto významy naleznete ve větě, kde definovaný termín figuruje v závorce a v uvozovkách).
  3. Když v těchto Podmínkách užijeme výraz „my“, „nás“ nebo „náš“ a další tvary těchto zájmen, myslíme tím Operátora; když užijeme výraz „vy“, „vás“ nebo „váš“ a další tvary těchto zájmen, myslíme tím vás, osobu vstupující na Webové stránky nebo je užívající.
  4. Upozorňujeme však, že tyto Podmínky se nevztahují na žádnou objednávku Produktů (dle definice v odstavci 3.1), kterou podáte prostřednictvím služeb nabízených na Webových stránkách. Pokud prostřednictvím Webových stránek podáte objednávku, spojí se s vámi místní maloobchodník, a pokud přistoupíte ke koupi a úhradě Produktů, vstupujete s takovým maloobchodníkem do přímého smluvního vztahu, který se řídí smluvními podmínkami tohoto maloobchodníka.
  5. Upozorňujeme, že vaše osobní informace využíváme pouze v souladu s naší politikou ochrany soukromí (k dispozici here[A1] ).
 2. Webové stránky
  1. Webové stránky jsou určeny pouze pro uživatele v České republice. 
  2. Webové stránky jsou k dispozici zdarma. Nezaručujeme, že Webové stránky nebo jakýkoli jejich obsah budou k dispozici vždy nebo že budou nepřetržitě v provozu. Vstup na Webové stránky je povolen na principu časové omezenosti. Webové stránky nebo jakoukoli část Webových stránek můžeme bez upozornění pozastavit, odstranit, ukončit či změnit. Nebudou-li z nějakého důvodu Webové stránky někdy nebo na nějakou dobu k dispozici, neponeseme vůči vám žádnou odpovědnost. Webové stránky můžeme kdykoli aktualizovat a/nebo změnit jejich obsah.
  3. Za učinění všech kroků vedoucích k tomu, abyste mohli vstupovat na Webové stránky, nesete odpovědnost vy. Vaší odpovědností je dále zajistit, aby všechny osoby, které vstupují na Webové stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, byly obeznámeny s těmito Podmínkami a dodržovaly je.
  4. Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány pouze pro účely obecného informování. Nemají sloužit jako poradenství, o které byste se měli opírat.
  5. Webové stránky smíte využívat pouze pro vlastní domácí, soukromé a nekomerční účely (ačkoli máte právo Webové stránky využívat k navrhování produktů pro profesionální tým, který máte oprávnění zastupovat). Tyto Webové stránky nesmíte využívat zvláště pro účely navrhování produktů v rámci obchodní transakce za účelem následného prodeje třetí straně. 
 3. Produkty
  1. Webové stránky obsahují námi úplně navržené a vytvořené produkty, které navzdory tomu, že byly navrženy námi, smíte upravovat či pozměňovat výběrem materiálů, barev a jiných takových možností úpravy, které jsou čas od času k dispozici na Webových stránkách, například doplnění jména, týmového loga, sponzorského loga nebo čísla hráče („Úprava“). Přejete-li si jakékoli takové produkty („Produkty“) objednat, stane se tak prostřednictvím maloobchodníka v souladu s odstavcem1.4a odpovědnost za zajištění fyzického Úpravy, dodání Produktů a splnění všech dalších podmínek smlouvy s vámi nese pouze maloobchodník.
  2. Upozorňujeme, že Produkty zobrazované na Webových stránkách jsou k dispozici jen do vyprodání zásob příslušných maloobchodníků. Pokud zjistíme, že nám vlastní zásoby konkrétního produktu docházejí, vyvineme přiměřené úsilí, abychom vás o tom informovali, neposkytujeme však žádnou záruku, že nějaký konkrétní produkt, resp. produkty, bude vždy dostupný u našich maloobchodníků.
  3. Ceny uvedené na Webových stránkách představují pouze námi doporučené maloobchodní ceny (DMC). Ceny jednotlivých maloobchodníků se mohou lišit.  Maloobchodník se s vámi spojí a u všech Produktů, které si objednáte, potvrdí skutečnou cenu včetně veškerých případných nákladů na Úpravu.
  4. Je pouze vaší odpovědností, abyste si při potvrzování své smlouvy s příslušným maloobchodníkem zkontrolovali, zda jsou podrobnosti vaší objednávky a veškerých požadovaných Úprav správné. 
  5. Z důvodu odlišného snímání obrazu, zobrazovacích technologií či z jiných technických důvodů mohou u Produktů vyvstat drobné barevné odlišnosti a jiné rozdíly. Za tyto rozdíly a odchylky, za překlepy, popisy produktů či zjevné chyby na Webových stránkách neneseme odpovědnost.
 4. Váš účet a heslo
  1. Abyste si mohli podat objednávku produktů dostupných na našich Webových stránkách, budete si na nich muset založit účet („Účet“). Poté co si Účet založíte, budete v rámci našich bezpečnostních postupů vyzváni k poskytnutí jistých informací (např. e-mailová adresa) a k vytvoření hesla. Heslo musíte považovat za důvěrné a nesmíte jej sdělit žádné třetí straně.
  2. Pokud důvodně usoudíme, že kterákoli ustanovení těchto Podmínek nedodržujete, máme právo kdykoli vám jakýkoli Účet a/nebo heslo zablokovat.
  3. Pokud víte nebo máte podezření, že přihlašovací údaje k vašemu Účtu zná někdo jiný než vy, musíte nás ihned uvědomit na adresu  [A2] / kliknutím zde: here[A3] .
  4. Za jakékoli neoprávněné užití přihlašovacích údajů k vašemu Účtu nesete odpovědnost vy.
 5. Přípustné užívání

Obecná ustanovení

  1. Souhlasíte, že nebudete:
   1. Webové stránky užívat žádným způsobem, který porušuje tyto Podmínky nebo jakýkoli příslušný místní, státní či mezinárodní zákon či právní předpis;
   2. žádnou část Webových stránek kopírovat či jinak reprodukovat či přeprodávat, pokud to není výslovně povoleno v těchto Podmínkách;
   3. Webové stránky užívat pro žádné komerční či obchodní účely (kromě navrhování Produktů pro vlastní užití a pro užití vaším týmem); nebo
   4. realizovat žádné kroky ani věci, které by mohly poškodit, zkomplikovat nebo jinak narušit provoz Webových stránek či jakékoli vybavení, síť či software užívané k provozu Webových stránek.

Zákaznický obsah

  1. Pokud na Webové stránky dodáte/nahrajete nějaký obsah, včetně jakéhokoli obsahu, který nahrajete v rámci Úpravy – ať už se jedná o fotografie, text, či jakékoli jiné materiály –, vámi dodaný obsah („Zákaznický obsah“) musí dodržovat následující pravidla:
   1. nesmí sestávat z názvu produktu, služby, společnosti, organizace či události, které náleží někomu jinému ani takový název obsahovat (pokud jste nenabyli veškerá příslušná práva tak učinit – například v kontextu ujednání o sponzorování týmu); 
   2. nesmí sestávat ze jména či přezdívky slavné osoby (ať už žijící, či mrtvé) ani takové jméno obsahovat;
   3. nesmí porušovat ochranné známky třetích stran ani jiná práva duševního vlastnictví;
   4. nesmí být obscénní, násilnický, urážlivý ani rasistický a nesmí podporovat či podněcovat nenávist vůči komukoli ani působení fyzické újmy komukoli;
   5. nesmí obtěžovat ani šikanovat jinou osobu;
   6. musí být podle vašich informací pravdivý a upřímný;
   7. nesmí nikoho očerňovat;
   8. nesmí využívat materiály či obsah porušující práva či soukromí někoho jiného;
   9. nesmí obsahovat osobní informace někoho jiného (kromě jmen na tričku povolených jakožto součást procesu Úpravy) ani důvěrné informace týkající se jiných lidí; a
   10. nesmí propagovat ani tolerovat terorismus, násilí ani protiprávní chování.

Vyhrazujeme si právo odmítnout veškerý Zákaznický obsah, který podle nás spadá do kterékoli z výše uvedených kategorií. Pamatujte prosím i na to, že náš systém nepodporuje některé zvláštní znaky.

  1. Zaručujete, že veškerý Zákaznický obsah, který dodáte/nahrajete na Webové stránky, dodržuje ustanovení Podmínek, a že pokud tento Zákaznický obsah použijeme v souladu s těmito Podmínkami, nebudou tím porušena práva duševního vlastnictví žádné třetí strany. Berete na vědomí a souhlasíte, že ponesete odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu, kterou utrpíme v důsledku vašeho porušení této záruky.
  2. Vyhrazujeme si právo odmítnout přijmout či odmítnout nebo ukončit používání veškerého Zákaznického obsahu dodaného každou osobou, která podle nás porušuje tyto Podmínky.

Viry

  1. Nezaručujeme, že tyto Webové stránky budou naprosto bezpečné a nebudou na nich žádné programové chyby ani viry. Vaší odpovědností je nastavit si svou informační technologii, počítačové programy a platformu pro vstup na Webové stránky a doporučujeme, abyste používali vlastní software na ochranu před viry.
  2. Webové stránky nesmíte zneužívat vědomým nahráváním virů, trojských koňů, červů, logických bomb ani jiného škodlivého či technologicky ničivého materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na Webové stránky, na server, na kterém jsou Webové stránky uloženy, ani na žádný server, na počítač či do databáze připojené k Webovým stránkám. Nesmíte na Webové stránky útočit formou odepření služby či distribuovaného odepření služby. Porušením tohoto ustanovení můžete páchat trestný čin. Každé takové porušení nahlásíme příslušným orgánům odpovědným za vynucování práva a v rámci spolupráce s těmito orgány jim prozradíme vaši totožnost. V případě takového porušení ihned skončí vaše právo užívat Webové stránky.
 1. Duševní vlastnictví
  1. Vlastníkem či držitelem licence, pokud jde o veškerá práva duševního vlastnictví k Webovým stránkám a jejich obsahu, k produktům (s výhradou odstavce 6.2), k názvu a značce adidas, veškerým patentově chráněným písmům adidas, názvům produktů adidas, obrazovému ztvárnění produktů adidas, balení produktů adidas a k veškerým dalším ochranným známkám, ochranným známkám služeb, logům a obchodním názvům, které figurují na produktech skupiny adidas Group, balení produktů a/nebo na Webových stránkách, ať už zapsaným, či nikoliv, jsme my (respektive naše přidružená společnost). Tato díla jsou chráněna zákony a smlouvami na ochranu duševního vlastnictví po celém světě. Veškerá taková práva jsou vyhrazena.
  2. Zaručujete, že jste vlastníkem či držitelem licence, pokud jde o veškerá práva duševního vlastnictví k veškerému Zákaznickému obsahu, který nahrajete v rámci Úpravy. Veškerý Zákaznický obsah, který na naše Webové stránky nahrajete, bude považován za nedůvěrný a patentově nechráněný. Veškerá vlastnická práva ke svému Zákaznickému obsahu zůstávají vám, tímto nám však udělujete trvalou celosvětovou nevýhradní bezplatnou přenosnou licenci k tomu, abychom mohli tento Zákaznický obsah v souvislosti se službou poskytovanou Webovými stránkami a napříč veškerými médii užívat, ukládat, kopírovat, reprodukovat, šířit, zobrazovat a připravovat díla od něj odvozená, a distribuovat ho a dávat k dispozici třetím stranám včetně všech příslušných maloobchodníků.    
  3. Kromě případů vymezených v těchto Podmínkách vám není uděleno žádné právo užívat a nesmíte užívat žádné naše právo duševního vlastnictví. Webové stránky (ani žádnou jejich část či jejich obsah) nesmíte využívat ke komerčním účelům, můžete si z nich však stahovat materiály pouze pro své vlastní nekomerční, osobní použití. Žádné takové materiály nesmíte ovšem pozměňovat ani je kopírovat, šířit, předávat, zobrazovat, přehrávat, reprodukovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet z nich odvozená díla, převádět je ani prodávat.
  4. Žádná část těchto Webových stránek, mimo jiné text, návrhy, grafika, fotografie a obrazové ztvárnění na nich obsažené, nesmí být bez našeho předchozího písemného souhlasu kopírována, reprodukována, opětovně zveřejňována, nahrávána, opětovně vyvěšována, pozměňována, předávána či šířena ani jakkoli jinak užívána pro žádné neosobní, veřejné ani komerční účely.
  5. Veškerá sdělení nebo materiály, které nám prostřednictvím Webových stránek pošlete elektronickou poštou či jinými způsoby, budou považovány za patentově nechráněné a nedůvěrné (kromě sdělení ohledně vaší objednávky, pokud si od nás na Webových stránkách zakoupíte produkty). Veškeré nápady, doporučení, koncepce, návrhy, know-how a další informace obsažené v takových sděleních či materiálech můžeme svobodně zveřejňovat, zobrazovat, vyvěšovat, šířit či jinak využívat, a to za jakýmkoli účelem, mimo jiné za účelem vyvíjení, vyrábění, inzerování a prodávání, pokud jde o nás a naše produkty.
 2. Naše odpovědnost
  1. Nic v těchto Podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za:
   1. smrt či fyzickou újmu způsobené naší nedbalostí;
   2. podvod či úmyslné klamání; a
   3. žádnou záležitost, ve vztahu k níž by bylo nezákonné, pokud bychom svou odpovědnost vylučovali či omezovali.
  2. S výhradou odstavce 7.1 nepřijímáme žádnou odpovědnost za Úpravu a/nebo jakékoli další kroky či opomenutí jakéhokoli maloobchodníka (včetně nedodržení podmínek smlouvy s vámi ze strany jakéhokoli maloobchodníka).  
  3. S výhradou odstavce 7.1 nebudeme odpovídat za žádné prodlení s plněním těchto Podmínek či za jejich neplnění ani za prodlení s dodržováním těchto podmínek či za jejich nedodržování, pokud k prodlení, neplnění či nedodržování dojde v důsledku čehokoli, co nemůžeme odpovídajícím způsobem ovlivnit. 
  4. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na něž vedou odkazy z našich Webových stránek (včetně odkazů na naše obchodní sponzory a partnery). Takové odkazy by neměly být vykládány v tom smyslu, že webové stránky, na něž odkazy vedou, schvalujeme. Nebudeme odpovídat za žádnou škodu ani újmu, která by mohla vyvstat, pokud je budete využívat.

Jste-li spotřebitel:

  1. Pokud tyto Podmínky nedodržíme, jsme odpovědní za takovou vámi utrpěnou škodu či újmu, která představuje předvídatelný důsledek našeho porušení těchto Podmínek nebo naší nedbalosti, nejsme však odpovědní za žádnou nepředvídatelnou škodu ani újmu. Škoda či újma jsou předvídatelné, pokud představují zjevný následek našeho porušení či pokud vás i nás v době, kdy jste vstoupili na Webové stránky, mohly napadnout.
  2. Ničím v těchto Podmínkách nejsou dotčena vaše zákonná práva.
  3. Webové stránky poskytujeme pouze k domácímu a soukromému užívání. Souhlasíte, že Webové stránky ani žádný jejich obsah nebudete užívat k žádným komerčním ani obchodním účelům, a neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk, zmařený obchod, přerušení obchodu ani ztrátu obchodní příležitosti.
 1. Pozastavení a ukončení
  1. Pokud porušíte jakoukoli z těchto Podmínek, můžeme ihned učinit (mimo jiné) kterýkoli z těchto kroků, případně všechny:
   1. vydat vám varování;
   2. dočasně či trvale odstranit veškerý Zákaznický obsah vámi nahraný na Webové stránky;
   3. dočasně či trvale vám odejmout právo užívat Webové stránky;
   4. pozastavit či ukončit vám Účet;
   5. zahájit vůči vám soudní řízení o náhradu veškerých nákladů v důsledku porušení (mimo jiné přiměřených administrativních a právních nákladů);
   6. podniknout proti vám další právní kroky; a/nebo
   7. sdělit orgánům odpovědným za vynucování práva takové informace, které je podle našeho důvodného názoru nutné sdělit.
 2. Změny těchto Podmínek
  1. Tyto Podmínky můžeme čas od času změnit (například pokud dojde ke změně zákona, kvůli níž budeme muset změnit i tyto Podmínky). Pravidelně tyto Podmínky prověřujte, ať jim ve chvíli, kdy vstupujete na Webové stránky a užíváte je, správně rozumíte.
 3. Další důležité informace
  1. Každý odstavec těchto Podmínek platí samostatně. Pokud nějaký soud či příslušný orgán rozhodne, že je některý z nich protiprávní či nevymahatelný, ostatní odstavce zůstávají plně platné a účinné.
  2. Pokud u některé z vašich povinností v rámci těchto Podmínek neprosadíme, abyste ji splnili, nebo pokud vůči vám neuplatníme svá práva, případně tak učiníme s prodlením, nebude to znamenat, že jsme se svých práv vůči vám vzdali a že nemusíte tyto povinnosti dodržovat. Pokud se opravdu vzdáme nároku na splnění závazků z vaší strany, učiníme tak pouze písemně a nebude to znamenat, že se automaticky vzdáme nároku na veškeré pozdější plnění závazků z vaší strany.
  3. Vyhrazujeme si právo zadat své povinnosti v rámci těchto Podmínek subdodavateli a převést, postoupit či postoupit pomocí novace veškerá svá práva a povinnosti v rámci těchto Podmínek kterémukoli členu skupiny adidas Group, pokud tím nejsou dotčena vaše práva v rámci těchto Podmínek. Vy žádná svá práva ani povinnosti v rámci těchto Podmínek bez našeho písemného souhlasu zadávat subdodavateli, postupovat ani jinak převádět nesmíte.
  4. Chcete-li se dozvědět více o řešení sporů on-line, přejděte prosím na tento odkaz vedoucí na webové stránky Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento odkaz je poskytnut, jak vyžaduje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, a slouží pouze pro informaci.  Zúčastnit se řešení sporu on-line nejsme povinni.
 4. Rozhodné právo a příslušnost
  1. Tyto Podmínky se řídí zákony Nizozemska. Touto skutečností nejsou dotčena příslušná práva povinně uznávaná podle zákonů země vašeho bydliště.
  2. Každý spor, který v rámci těchto Podmínek vyvstane, můžete podle svého uvážení předložit buď příslušnému soudu v nizozemském Amsterdamu, nebo příslušnému soudu v zemi svého obvyklého pobytu, pokud tato země obvyklého pobytu je členským státem EU, kteréžto soudy jsou příslušné k řešení veškerých takových sporů; veškeré jiné soudy jsou vyloučeny. My každý spor, který v rámci těchto Podmínek vyvstane, předložíme příslušnému soudu v zemi vašeho obvyklého pobytu, pokud se jedná o členský stát EU, případně příslušnému soudu v nizozemském Amsterdamu.
 5. Jak se na nás obrátit

Máte-li jakékoli důvody ke stížnosti, vynasnažíme se problém vyřešit a postarat se, aby se v budoucnu již neopakoval. Obrátit se na nás můžete kliknutím here[A4] .

Poslední aktualizace Podmínek: června 2019